Integritetspolicy

 1. Introduktion

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hos Nonbye SE (Nonbye) behandlar dina personuppgifter samt information om dina rättigheter vid insamling, behandling och förvaring av dina personuppgifter.

Integritetspolicyn är gällande för din användning av Nonbyes webbplats. Därmed gäller den också för de uppgifter som du lämnar under användningen. När du besöker webbplatsen accepterar du därför samtidigt vår integritetspolicy.

Vi inhämtar bara personuppgifter i de fall då detta är relevant för oss, och vi kommer bara inhämta personuppgifter om det är relevant för din aktivitet hos Nonbye. Vid insamling, behandling och användning av dina personuppgifter sker detta alltid i enlighet med relevanta rättsliga bestämmelser.

 

 1. Vi är den personuppgiftsansvarige – hur kontaktar du oss?

Vi är hos Nonbye den personuppgiftsansvarige för behandlingen av de personuppgifter som vi har fått om dig. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter nedanför.

 

NONBYE AB / MALMÖ

Hornyxegatan 14

213 76 Malmö

 

VAT-nummer:           SE-556262-6472
Telefonnummer:     +46 040 92 09 00
E-postadress:             info@nonbye.se

 

 1. Vilka uppgifter samlas in, varför och hur länge förvaras de?

Detta avsnitt beskriver ändamål, lagringstid och den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter.

Nonbye samlar in personuppgifter om dig både för funktioner relaterade till våra tjänster och i förhållande till dig som kund. Personuppgifterna insamlas när du besöker vår webbplats, använder de tjänster som finns på webbplatsen och när du själv lämnar uppgifter till oss.

Vi förvarar bara uppgifterna under en viss tidsperiod då det antingen existerar ett krav på förvaring, finns ett annat berättigat ändamål med förvaringen eller i samband med annan lagstiftning.

 

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med: 

 • Kundrelationer

Ändamålet med förvaringen av kunduppgifter har sin grund i det berättigade intresset av att kontakta våra kunder angående bokningar av möten och andra kundförhållanden. Detta sker enligt den intresseavvägning som återfinns i artikel 6.1 f. Vi lagrar uppgifter fram tills det att kundrelationen upphör. Därför raderas kunduppgifter om ett möte avbokas och ingen kundrelation etablerats.

 • Användning av webbplatsen

Vi kan behandla personuppgifter i samband med din användning av webbplatsen. Den rättsliga grunden för behandlingen är det berättigade intresset för att utföra förbättringar och säkerställa en optimal webbplats för våra användare. Se mer i vår cookiepolicy. 

 • E-postmarknadsföring

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev via webbplatsen behandlas personuppgifter om dig. Vårt berättigade intresse för att skicka e-postmarknadsföring är att kunna presentera information om våra produkter samt nyheter från Nonbye till dig. Detta sker enligt den intresseavvägning som återfinns i artikel 6.1 f. Vi lagrar dina uppgifter så länge som du är anmäld till nyhetsbrevet. Uppgifterna raderas när du avanmäler dig från nyhetsbrevet.

 

 1. Kategorier av personuppgifter

Nonbye behandlar bara de personuppgifter om dig som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra vårt arbete. Vilka konkreta personuppgifter vi samlar in och registrerar beror på detta. Det finns följande kategorier av personuppgifter om dig.

 • Allmänna personuppgifter, som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer och andra personuppgifter du måste uppge.
 • Cookies (kakor): Du kan läsa vår cookiepolicy när du går in på vår webbplats. Dessutom kan den hittas via en liten ikon nederst i vänstra hörnet.

Sociala medier: Vår webbplats och våra sidor på sociala medier kan innehålla funktioner från t.ex. Facebook, Twitter och LinkedIn, som har sina egna villkor och integritetspolicyer. Vi uppmanar dig att läsa leverantörens villkor samt integritetspolicy innan du använder dig av dem. 

Chattfunktionen: Vår webbplats innehåller en chattbot från Weply som har sin egen integritetspolicy. Vi uppmanar dig att läsa leverantörens villkor samt integritetspolicy innan du använder den. Du kan se integritetspolicyn för Weply här. 

Nyhetsmejl: Vår webbplats innehåller en funktion för e-postmarknadsföring från ActiveCampaign som har sin egen integritetspolicy. Vi uppmanar dig att läsa leverantörens villkor samt integritetspolicy innan du använder den. Du kan se integritetspolicyn för ActiveCampaign här.

 

 1. Mottagare eller kategorier av mottagare

Vi överlåter eller tillhandahåller bara dina personuppgifter såvida vi är förpliktade att göra detta eller såvida det är nödvändigt för det arbete som ska utföras.

Vi kan dela dina personuppgifter med:

 • samarbetspartners som assisterar vår verksamhet (t.ex. it-tjänsteleverantörer eller underleverantörer)
 • andra Nonbye-enheter (t.ex. Nonbyes dotterföretag i andra EU-länder)
 • andra myndigheter, enbart såvida det är ett krav.

Vi utbyter personuppgifter när det är nödvändigt för den dagliga verksamheten. I ovanstående fall ska dessa parter säkerställa att uppgifterna behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagar och personuppgiftsbiträdesavtal gällande förvaring och radering. Dessutom är parterna inte berättigade att behandla dina personuppgifter för egna ändamål, såvida inte lagstiftning och/eller rättsliga myndigheter kräver detta.

 

 1. Var dina personuppgifter kommer från

 Vi tar emot dina personuppgifter direkt från dig och våra samarbetspartners.

 

 1. Rätten att ta tillbaka samtycke

Du har alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Detta kan du göra genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår ovan i punkt 1.

Om du väljer att ta tillbaka ditt samtycke påverkar det inte rättsligt vår behandling av dina personuppgifter mot bakgrund av ditt tidigare lämnade samtycke och fram till tidpunkten för tillbakatagandet. Om du tar tillbaka ditt samtycke träder det därför först i kraft från tidpunkten för tillbakatagandet.

 

 1. Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen en rad rättigheter i samband med vår behandling av uppgifter om dig.
Om du vill använda dig av dina rättigheter ska du kontakta oss.

Rätt att se uppgifter (rätt till tillgång)
Du har rätt att få tillgång till de uppgifter som vi behandlar om dig samt en mängd ytterligare uppgifter.

Rätt till korrigering (rättelse)
Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade.

Rätt till radering
I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade före tidpunkten då vår vanliga allmänna radering äger rum.

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att få begränsa behandlingen måste vi framöver enbart behandla uppgifterna – med undantag för förvaring – med ditt samtycke eller för att rättsliga krav ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

 

Rätt till invändningar
Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot behandling av dina uppgifter för direkt marknadsföring.

 

Rätt att överföra uppgifter (dataportabilitet)
Du har i vissa fall rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt förekommande och maskinläsbart format samt att få dessa personuppgifter överförda från en uppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter. Du hittar den på 

 

 1. Klagomål till Datainspektionen

Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med det sätt vi behandlar dina personuppgifter på. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.